Sækja um lán


2,64%
Breytilegir vextir

Verðtryggð

Lægri greiðslubyrði í upphafi, en hægari eignamyndun.

Nánar um lán
5,35%
Breytilegir vextir

Óverðtryggð

Hærri greiðslubyrði yfir lánstímann, en hraðari eignamyndun.

Nánar um lán

Lánsrétt hafa sjóðfélagar sem uppfylla eitthvert eftirfarandi skilyrða; hafa greitt undanfarna þrjá mánuði í samtryggingardeild, hafa greitt undanfarna sex mánuði í séreignardeild eða eiga tveggja ára samfellda greiðslusögu í sjóðinn. Sama rétt hafa þeir sem uppfylltu eitthvert skilyrðanna þegar taka lífeyris hófst, að uppfylltum öðrum skilyrðum lánareglna. Hámarkslán er 50 milljónir á hjón/maka/sambúðaraðila samanlagt og miðast við veðrými, mat á lánshæfi og greiðslugetu umsækjanda, sbr. lánareglur Birtu. Lágmarkslán er 1.000.000,- kr.

Sótt er um lán hjá Birtu lífeyrissjóði með því að skila útfylltri og undirritaðri umsókn, sem nálgast má hér fyrir ofan, til skrifstofu sjóðsins, ásamt fylgigögnum. Nauðsynlegt er að umsókn fylgi:

 

 • Nýtt veðbókarvottorð þeirrar eignar sem á að veðsetja. 
 • Vottorð um fasteigna- og brunabótamat eignarinnar.
 • Afrit kauptilboðs, ef um lán til húsnæðiskaupa er að ræða, þó ekki eldra en 12 mánaða. 
 • Verðmat löggilts fasteignasala, sé þess óskað, í samráði við sjóðinn. 
 • Veðleyfi vegna áhvílandi veðskulda, sé þess þörf. 
 • Greiðslumat, unnið af sjóðnum, óháð lánsfjárhæð. Miðað er við að greiðslumat sé ekki eldra en þriggja mánaða.

 

Einnig þegar við á:

 • Ef á undan veðrétti sjóðsins eru önnur áhvílandi lán, skulu umsókninni fylgja nýjustu greiðsluseðlar viðkomandi lána sem sýna eftirstöðvar þeirra uppreiknaðar með verðbótum og vöxtum.
 • Vottorð um smíðatryggingu/brunatryggingu ef eign er í byggingu.
 • Afrit tryggingabréfa ef slík veðbréf hvíla á eigninni.

 

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að krefjast annarra gagna eftir því sem þurfa þykir. 

Umsóknarferli lána


Afgreiðslutími lánsumsókna er 3-5 vikur. Afgreiðslutími sjóðsins getur verið háður þeirri afgreiðslu sem skjölin fá við þinglýsingu sýslumanns.

Sótt er um lán hjá Birtu lífeyrissjóði með því að skila inn útfylltri og undirritaðri umsókn, sem nálgast má efst hér á síðunni, til skrifstofu sjóðsins, ásamt öllum fylgigögnum. Afgreiðsla umsóknar hefst ekki fyrr en öllum nauðsynlegum fylgigögnum hefur verið skilað til sjóðsins. 

 

 • Í samræmi við lög um neytendalán ber lántakendum að afla sér kynningargagna um lánið. Kynningargögn eru ávallt send í tölvupósti þegar fyrir liggur niðurstaða um lánveitingu og þegar móttaka þeirra hefur verið staðfest er skjalagerð afgreidd eins fljótt og mögulegt er. Umsækjandi getur einnig óskað eftir kynningargögnum fyrr í ferlinu ef hann vill bera saman ólíka lánamöguleika áður en hann leggur inn umsókn um lán.
 • Þegar skuldabréf hefur verið fyllt út og undirritað af lántaka og tveimur vottum, er því þinglýst hjá sýslumanni. Lántaki sér sjálfur um þinglýsingu sjóðfélagalána. Skylt er að framvísa persónuskilríkjum þegar lánagögn eru sótt til sjóðsins. 
 • Að lokinni þinglýsingu er lánið tilbúið til útborgunar. Athygli er vakin á því að lán er ekki greitt út fyrr en öll fylgiskjöl hafa borist sjóðnum undirrituð. 
 • Birtu lífeyrissjóði er heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð þegar ekki er sýnt fram á fullnægjandi greiðslugetu að mati sjóðsins eða ef vafi leikur á um greiðslugetu umsækjanda. 
 • Sjóðnum er þó heimilt að veita lán þrátt fyrir að greiðslumat sé neikvætt, ef virði veða sem umsækjandi leggur fram uppfylla veðkröfur sjóðsins, enda sé umsækjandi upplýstur um mat sjóðsins og um mögulegar afleiðingar þess að lánið lendi í vanskilum.

 

 

Greiðslumat


Greiðslumati Birtu lífeyrissjóðs er ætlað að sýna hámarks greiðslugetu umsækjanda þegar framfærslu- og rekstrarkostnaður eignar hefur verið dreginn frá ráðstöfunartekjum. Greiðslumat gildir í 3 mánuði.

Til að hægt sé að framkvæma greiðslumat þarf að skila inn eftirfarandi gögnum:

 • Staðfestu afriti síðasta skattframtals.
 • Staðgreiðsluskrá RSK
 • Launaseðlum síðustu þriggja mánaða.
 • Staðfestingu annarra tekna svo sem fjármagnstekna, meðlags eða bóta, ef við á. 
 • Staðfestingu á föstum greiðslum, s.s. meðlags- og lífeyrisgreiðslum. 
 • Staðfestingu á eftirstöðvum og greiðslubyrði allra skulda, bæði skammtíma- og langtímaskuldbindinga.
 • Matsverði fasteigna í eigu lántaka eða fasteigna sem hann hyggst kaupa, t.d. fasteignamat Þjóðskrár Íslands eða verðmati löggilts fasteignasala.
 • Veðbókavottorði fasteigna í eigu lántaka.
 • Upplýsingum um önnur föst útgjöld, s.s. húsaleigu.
 • Upplýsingum um ábyrgðarskuldbindingar. 
 • Afriti af undirrituðu kauptilboði, bæði vegna sölu og/eða kaupa fasteigna. 
 • Öðrum gögnum sem geta varpað ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.

 

Útborgun láns


Þegar skuldabréf berst sjóðnum úr þinglýsingu er það skráð í verðbréfakerfi sjóðsins og kaupnóta útbúin. Það er greitt út samdægurs eða næsta virka dag hafi öll fylgiskjöl skilað sér undirrituð til sjóðsins.